Algemene voorwaarden

V11 03-11-2022 | 14:35:42

Algemene voorwaarden EpilepsieLoop

 1. De ‘EpilepsieLoop’ is een initiatief van en wordt georganiseerd door EpilepsieNL, De Molen 35, 3994 DA Houten.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden van dit reglement, zoals door EpilepsieNL bepaald.
 3. De EpilepsieLoop is een (recreatieve) sponsorwandeltocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gelopen worden.
 4. Deelname aan de EpilepsieLoop is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 5. Lopers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 6. Deelnemen aan de EpilepsieLoop is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 7. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit minimaal 2 (twee) deelnemers. De EpilepsieLoop houdt zich het recht voor om grote teams op te splitsen.
 8. Het inschrijfgeld is € 20,00 op de hoofdlocatie en € 15,00 op de overige locaties en bij lopen op eigen gelegenheid.
 9. Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 10. De doelstelling van dit evenement is om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor epilepsie. Daarom zal aan iedere deelnemer ook gevraagd worden om sponsors te zoeken voor de deelname. Het streefbedrag is € 250,00 per deelnemer. 
 11. De EpilepsieLoop staat open voor iedereen die over een toereikende lichamelijke conditie beschikt om 3 kilometer lopend of in een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen te kunnen volbrengen.
 12. De EpilepsieLoop staat open voor iedereen die over een toereikende lichamelijke conditie beschikt om minimaal 3 kilometer lopend te kunnen volbrengen.
 13. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere weggebruikers, deelnemers, natuur en milieu.
 14. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de EpilepsieLoop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 15. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan de EpilepsieLoop, voor promotionele doeleinden van de EpilepsieLoop onbeperkt in tijd, territorium en op alle mogelijke manieren nu en of in de toekomst bekend.
 16. De deelnemer kan na de EpilepsieLoop door EpilepsieNL worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.
 17. De organisatie van de EpilepsieLoop en EpilepsieNL zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers en supporters.
 18. EpilepsieNL behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de EpilepsieLoop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 19. EpilepsieNL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast. De eigen bijdrage zal niet worden teruggestort.
 20. Indien de EpilepsieLoop wordt geannuleerd en binnen drie maanden geen alternatief bekend is gemaakt, zullen na een schriftelijk verzoek daartoe, de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen die herleid kunnen worden naar de sponsors worden gerestitueerd.
  • Indien wél een alternatief wordt verzorgd, vervalt dit recht voor teruggave van de donaties en sponsorbedragen. Het maakt daarbij niet uit of de deelnemer wel of niet aan dit alternatief heeft deelgenomen.
 21. Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij het hulphonden betreft.
 22. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van EpilepsieNL.
 23. Tijdens de EpilepsieLoop is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van EpilepsieNL;
  • (huis)Dieren, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 24. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 25. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan de EpilepsieLoop te ontzeggen.
 26. Met het inschrijven voor de EpilepsieLoop verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

 Deze website is eigendom van EpilepsieNL. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van EpilepsieNL - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

EpilepsieNL en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Het EpilepsieNL en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. EpilepsieNL en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

EpilepsieNL spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op het Epilepsiefonds, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart EpilepsieNL tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. EpilepsieNL en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website van EpilepsieNL en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. EpilepsieNL en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. EpilepsieNL geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. EpilepsieNL en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij EpilepsieNL daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. EpilepsieNL en Kentaa gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van EpilepsieNL wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@epilepsie.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website EpilepsieNL jonger is dan 16 jaar, zal EpilepsieNL, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal EpilepsieNL niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen EpilepsieNL en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

EpilepsieNL en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.